Снимки от България

Природен резерват Деревиша

Резерватът се намира на 20 километра от град Шумен близо до град Велики Преслав. Обявен като защитена територия “Природен резерват” с Постановление №13428/23.10.1948г., е прекатегоризиран със Заповед № РД-361/15.10.1999г. на МОСВ, съгласно  ЗЗТ и изискванията за категориите защитени територии. Поддържаният резерват “Дервиша” с площ 10,6 ха се намира на 3 км от гр. Велики Преслав в ДГФ на ДДС Велики Преслав по северния склон на Преславската планина. Разположен е по двата бряга на дерето на река Дервишка  като тясна успоредна на дерето ивица и е обявен за защитена територия за съхраняване и защита на единственото естествено находище на дървесния вид “конски кестен” в България, запазен остатък от някогашна обширна гора. Отделни екземпляри от конския кестен в поддържания резерват достигат 35 метра височина. В защитената територия растат още орех, клен, габър, сребролистна липа, а тревната покривка е разнообразна на видове. Изток – югоизток проддържания резерват “Дервиша” граничи с път – останки от стар римски път. За съхраняване на естественото находище на конски кестен  в проддържания резерват “Дервиша”, с разрешение на МОСВ, научна група от Лесотехническия университет гр. София извършва теренни проучвания и изследвания за ефективна борба с кестеновия Листоминиращ молец, вредител по поставения под защита вид .

 

 

За опазване и съхранение за поколенията на поддържаните резервати “Патлейна” и “Дервиша”, обявени за защитени територии, заради естествените находища на “Див рожков” и “Конски кестен” е необходимо да се обособят и обявят “буферни зони” като защитни зони за възпрепястване и ограничаване степента на урбанизацията и антропогенизация, съществуващи преди прекатегоризацията  им. източник РИОСВ-Шумен

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

CAPTCHA ImageChange Image

©© 2024 Снимки от България