Снимки от България

Мадан

Мадан е град в Южна България, разположен в сърцето на Родопите. Той се намира в Област Смолян и е средно голям град в областта. Градът е административен център на община Мадан с население 15 500 души, която включва в състава си град Мадан и 44 села.

 

Мадан се намира в планински район. Той е планинско селище с население около 6500 души, разположено в Родопите, на 30 км от Смолян и 120 км южно от Пловдив.

Община Мадан е разположена в югоизточната част на Западните Родопи – Жълти дял от Горноарденския район по поречието на реките Маданска, Арда и Черна. Територията ѝ е 175 кв. км и граничи с общините Рудозем, Златоград, Неделино, Ардино, Баните и Смолян. Средната надморска височина е 700 м. Преобладават нископланински и хълмисти терени, а долинните склонове са със значителни наклони.

Територията на общината е част от ксантийския плутон, Рило-Родопския масив с широко разпространени висококристални серии – гнайси, прослоки от амфиобилити, мрамори и други.

Попада в континентално-средиземноморската климатична област, южнобългарска климатична подобласт, източнородопски нископланински климатичен район, а за частите над 1000 м надморска височина – в планинския климатичен район на същата подобласт.

Подземните води в района са представени от пукнатинен и грунтов тип. Околната среда е чиста и здравословна.

Горският фонд обхваща 131 255 дка, като съотношението между широколистни и иглолистни видове е 25:75 %

В землището на град Мадан се намира и село Крушев дол, което няма собствено землище.

Забележителности

На територията на общината са разположени единствените по рода си Кристална зала и Музей по рудодобив.
Музеи

В Мадан през 1984 е открита Кристална зала „Родопски кристал“, която представлява колекция от минерални кристални образци, добити от рудниците на Дружеството от началото на създаването. В нея се съхраняват 581 броя експонати.
Музей по рудодобив и минно дело

Редовни събития

Ден на Мадан и Ден на миньора – отбелязва се в последната неделя на август.

карта на местоположението на град Мадан

източник: bg.wikipedia.org

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

CAPTCHA ImageChange Image

©© 2024 Снимки от България